ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Националната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства. С ДОИ за придобиване на квалификация по професии се определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.

Държавните образователни изисквания по професии съдържат:

- Изисквания за минималното входящо квалификационно и образователно равнище за ученици и за възрастни;
- Описание на професията - трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти;
- Възможности за продължаване на професионалното обучение;
- Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД);
- Цели на обучението;
- Резултати от ученето - компетенции, знания, умения;
- Изисквания към материалната база за обучение по теория и по практика;
- Изисквания към обучаващите.

Държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии предоставят необходимата информация във връзка с:
Планиране на индивидуалната кариера
Разработване на учебни планове и програми
Планиране на развитието на човешките ресурси в предприятията
Подбор и наемане на персонал
Обучение и оценка на компетентността на персонала
Разработване на предложения за промени в съдържанието на професионалното обучение.Публикувани в Държавен вестник Държавни образователни изисквания (ДОИ) по професии

Проекти на Държавни образователни изисквания -  в процес на разработване или представени в МОН, но непубликувани все още в ДВ.

Ако имате предложения за промени в публикуваните проекти на ДОИ, както и ако желаете да участвате в разработването на проекти на ДОИ, моля пишете ни:

Форма за контактКоментар