ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК И ПРОЕКТИ НА ДОИ

Държавни образователни изисквания, публикувани  в Държавен вестник и проекти на ДОИ по области на образование:


21 Изкуства

22 Хуманитарни науки

32 Журналистика, масова комуникация и информация

34 Стопанско управление и администрация

44 Физически науки

48 Информатика

52 Техника

54 Производство и преработка

58 Архитектура и строителство

62 Селско, горско и рибно стопанство

64 Ветеринарна медицина

72 Здравеопазване

76 Социални услуги

81 Услуги за личността

84 Транспорт

85 Опазване на околната среда


86 Обществена сигурност и безопасност
Съдържанието на отделните раздели кореспондира със Списъка на професиите за професионално образование и обучение