Закони

Закон за професионалното образование и обучение

Закон за професионалното образование и обучение (действащ вариант)

Обн. ДВ. бр. 68 от 30 Юли 1999г.,… изм. и доп. ДВ. бр. 59 от 29 Юли 2016 г.

 

Закон за професионалното образование и обучение (предходен вариант)

Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г.,… изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.