ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП ...
30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната...

 
30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет


"Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни...

 
24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА...

 
28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:"Обучение за служители в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали

 
22.10.2013. - Обществена поръчка по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Стартира обществена поръчка с предмет "Разработване на специализирани наръчници, организиране и...

 
27.05.2014 г. - Обществена поръчка с предмет "Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян,...

 
16.10.2013. - Обществена поръчка по реда на гл. 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“


Стартира обществена поръчка по реда на глава 8 „а“  от ЗОП с предмет:„Осигуряване на...

 
25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/...

 
20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 - 3.1.10 - 0001“


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед №...

 
21.08.2013. - Стартира обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет:


Организиране и провеждане на обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в...

 
20.12.2013. - Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана


НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с...

 
19.07.2013. - Избран изпълнител


До заинтересованите страни:

Уведомяваме ви, че за изпълнител, след проведена...

 
04.07.2013. - Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП ...


Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с предмет:...

 
13.12.2013.-Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана


НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с...