ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП ...
24.02.2015 г.- Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител чрез...

 
13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за...

 
30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка


НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена...

 
30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет


"Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни...

 
22.10.2013. - Обществена поръчка по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Стартира обществена поръчка с предмет "Разработване на специализирани наръчници, организиране и...

 
30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната...

 
24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:


"РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ МОДУЛИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА...

 
21.08.2013. - Стартира обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет:


Организиране и провеждане на обучения по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в...

 
16.10.2013. - Обществена поръчка по реда на гл. 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване на информация и публичност“


Стартира обществена поръчка по реда на глава 8 „а“  от ЗОП с предмет:„Осигуряване на...

 
20.12.2013. - Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана


НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с...

 
19.07.2013. - Избран изпълнител


До заинтересованите страни:

Уведомяваме ви, че за изпълнител, след проведена...

 
25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Осигуряване на информация и публичност" по проект BG051PO001-3.1.10-0001


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/...

 
28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:"Обучение за служители в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали

 
04.07.2013. - Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП ...


Стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с предмет:...

 
13.12.2013.-Обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана


НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП чрез публична покана, с...

 
20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: "Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 - 3.1.10 - 0001“


Уважаеми участници,

Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед №...

 
27.05.2014 г. - Обществена поръчка с предмет "Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение" по седем обособени позиции:


ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян,...