За лицензирани ЦПО

Методически материали за ЦПО

ЗПОО – Информация за ЦПО

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН)

Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)

Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО

Регистър на експерти по валидиране,Пълен текст »


Публикувано на: 27.10.2015

Инструкции за валидиране

Съгласно Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности на министъра на образованието и науката Центровете за професионално обучение от 1 януари 2015 г.… Пълен текст »


Публикувано на: 08.10.2015

Изменение на лицензията с допълване на нови професии и специалности

Уважаеми кандидати за изменение на лицензията на Вашия център с добавяне на нови професии и специалности,
За да подготвите документация за лицензиране на център за професионално обучение:
• Попълнете заявление и формуляр по образец.… Пълен текст »


Публикувано на: 29.03.2015

Издаване дубликат на лицензия на ЦПО

Нормативна уредба: Чл. 3 от Тарифа за таксите за лицензиране на центрове за професионално обучение и на центрове за информация и професионално ориентиране, които се събират от Националната агенция за професионално образование и обучение.… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Процедура за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал. 4, т. 1 и т. 2 от ЗПОО

1. Заявление за вписване на промени в обстоятелствата по чл. 49а, ал.4, т.1 и т.2 от ЗПОО в издадените лицензии за професионално обучение или за информиране и професионално ориентиране,Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Годишна информация за дейността на ЦПО

На основание чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение лицензираните ЦПО всяка година до 31 януари следва да представят чрез информационната система на НАПОО годишна информация за дейността си за предходната година.… Пълен текст »


Публикувано на: 30.03.2015

Какво трябва да знаем за документите, които ЦПО издават

ЦПО имат право да издават следните документи:
1. Удостоверение за професионално обучение – издава се за придобиване на квалификация по част от професия
2. Свидетелство за професионална квалификация –… Пълен текст »


Публикувано на: 17.01.2017

Изпити за придобиване на професионална квалификация

Указание за организиране и провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на професионално обучение в център за професионално обучениеПълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015

Издавани от ЦПО документи за професионална квалификация

Удостоверение за професионално обучение

1. EUROPASS Приложения
2. Свидетелство за професионална квалификация (образец)
3. Удостоверение за професионално обучение (образец)
4. Свидетелство за валидиране на професионална квалификация (образец)
5.… Пълен текст »


Публикувано на: 17.04.2015

Необходими документи (доказателства) за проведено професионално обучение

I. Материали за удостоверяване и оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище
• заявление за участие в квалификационен курс
• входящи тестове
• приравнителни изпити
• досегашни дипломи и документи,… Пълен текст »


Публикувано на: 27.03.2015