Методически материали за ЦПО

ЗПОО – Информация за ЦПО


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на МОН)


Национални изпитни програми за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация (на сайта на ММС)


Указанията за провеждане на валидиране в ЦПО


Регистър на експерти по валидиране, които желаят да работят с ЦПО


Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО


Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в ЦПО


Указания за попълване на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Попълнени образци на документи, издавани от ЦПО за удостоверяване на професионално обучение или придобиване на професионална квалификация


Годишен календар на дейността на ЦПО


● Публикувано на 27.10.2015● Последна редакция 27.03.2017●