Национални проекти

Проект „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

logo-ecvet-bg

НАПОО е партньор в проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“.
Обща информация за проекта:
Проектът BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ се изпълнява по Приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е съфинансиран от европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС.… Пълен текст »


Публикувано на: 08.09.2017