Проекти финансирани от ОПАК

Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса

лого ОПАК

 

Приоритетна осІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“Подприоритет3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост“

Пълен текст »


Публикувано на: 04.02.2014

Повишаване на квалификацията на служителите в НАПОО чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията

лого ОПАК

 
 
 

Приоритетна осІІ „Управление на човешките ресурси”Подприоритет2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”Бюджетна линияBG051PO002/12/2.2-08Наименование на проектното предложениеПовишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение,

Пълен текст »


Публикувано на: 02.10.2014