Проекти финансирани от ОПРЧР

Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение

лого европейски социален фонд

Проект: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“
Начало: 2013; Край: 2014;
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси“
чрез Европейския социален фонд – Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика,… Пълен текст »


Публикувано на: 21.03.2013

Нова възможност за моето бъдеще

лого европейски социален фонд

Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение ”, област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот”
Описание: едни от целите на проекта са:
Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за заетост.… Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2013