Облекчаване на процедурите при кандидатстване за лицензиране на ЦПО и ЦИПО

В изпълнение на Решение на Министерския съвет от 23 юни 2017 г.  за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса,  НАПОО намалява броя на  изискваните в рамките на процедурата по лицензиране и изменение на лицензията документи.

На заседание на УС на НАПОО, проведено на  12.07.2017 г.  бяха  утвърдени изменения в заявленията за лицензиране на център за професионално обучение, за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности и за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране.

С направените промени в заявленията се преустановява практиката за представяне на цялата документация, необходима за процедурата по лицензиране на хартиен носител. За стартиране на процедурата по лицензиране е необходимо в деловодството на НАПОО кандидатът да внесе на хартиен носител само заявлението и документ за платена такса. Цялата останала документация се представя чрез Информационната система на НАПОО.

Актуализираните заявления и допълнените процедури за лицензиране на ЦПО и ЦИПО са публикувани на интернет – страницата на НАПОО в рубриката „За кандидати за лицензиране“. Новият начин за представяне на документите за лицензиране влиза в сила от 31.07.2017 г.


● Публикувано на 28.07.2017● Последна редакция 15.08.2017●