Обмяната на кадри между България и Румъния – мисията възможна

НАПОО, като институция за координиране на дейностите по ПОО и партньор на БСК, информира представителите на ЦПО за възможността да участват в предстояща конференция на тема „Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“.


Недостигът на подходяща работна сила продължава да бъде основен проблем пред българските работодатели. Настъпващата криза на пазара на труда може да създаде катастрофални последици за развитието на икономиката и инвестиционната среда в страната. В създадената ситуация е изключително важно да бъдат установени и използвани всички възможности за насърчаване на трудовата заетост и мобилността на работната сила.

Проектът „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона  България-Румъния“ има за цел да подпомогне взаимодействието и сътрудничество в осигуряването на подходяща работна сила между областите Велико Търново, Добрич, Силистра, Русе – България, и областите Констанца, Кълъраш – Румъния. Инициативата се финансира по програма Interreg V-A Румъния-България и се реализира чрез партньорство на три организации – Стопанска камара – Велико Търново, Камара на търговията, индустрията, навигацията и земеделието Констанца (Румъния) и Българска стопанска камара.

В помощ на целевите групи (работодатели и население в трудоспособна възраст от двете страни на границата) ще бъде създаден информационен портал за повишаване на осведомеността относно възможностите за заетост в трансграничния регион България – Румъния, разполагащ с обща-база данни за областите, предприятията, работните места, компетентностни каталози на длъжностите с потенциал за трудова мобилност, инструменти за оценка и развитие на компетенциите на работната сила.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани множество дейности, в т.ч. и обучение на специалисти по човешки ресурси от предприятията в трансграничната зона, с цел подобряване на уменията им за подбор и наемане на персонал от другата страна на границата.

В тази връзка, На 18 юли 2017 г., вторник, от 11.00 часа, в Пресклуба на БТА в гр. Велико Търново (ул. „Христо Ботев“ 2, ет. 3) ще се проведе пресконференция на тема:

„Подкрепа за заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“

В пресконференцията ще участват:

  • Митко Господинов – изпълнителен директор на СК-В. Търново и ръководител на проекта;
  • Представител на КТИНЗ-Констанца (уточнява се!);
  • Жечко Димитров – програмен директор в БСК;
  • Томчо Томов – директор на Национален център за оценка на компетенциите при БСК.

За контакт:

Гергана Гиздина
тел. 0883 499 229
е-mail: g.gizdina@gmail.com


● Публикувано на 11.07.2017● Последна редакция 11.07.2017●