Процедура за лицензиране на ЦИПО

Утвърдена със Заповед № 847 / 18.11.2013 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова

 

Процедура за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

(одобрена с Протокол № 07 от 27.05.2009 г. на УС на НАПОО, изменена и допълнена с Протокол № 05  от  13.11.2013 г.  на УС на НАПОО)

 

Настоящата процедура систематизира реда за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО), съгласно чл. 49а от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Процедурата е разработена на основание чл. 42, т. 2 и чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО.

 

Кандидатстване за лицензиране на ЦИПО

Документацията за лицензиране на ЦИПО се изготвя от заявителя в съответствие с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО и се подава чрез информационната система (https://is.navet.government.bg/test/). След попълване в информационната система документите за лицензиране се разпечатват и представят в деловодството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на хартиен носител.

Към документацията за лицензиране се прилага документ за преведена по банков път такса, определена с чл. 2, т. 1 и т. от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

 

Проверка на внесената в НАПОО документация

Експерт от НАПОО проверява внесената документация, от гледна точка на пълнота и съответствие с регламентираните изисквания в чл. 49б, ал. 2 и 3 на ЗПОО и Правилника за дейността на НАПОО. Резултатът може да бъде:

1. положителна оценка – представени са всички необходими документи в съответствие с изискванията и са въведени в информационната система на НАПОО.

2. отрицателна оценка – представените документи са непълни и/или не съответстват на изискванията, не са въведени или са частично въведени в информационната система на НАПОО.

 

Лицензионна експертиза на възможностите на центъра за осъществяване на професионално ориентиране

1. При положителна оценка от проверката на внесената в НАПОО документация, Председателят на НАПОО назначава експертна група и възлага на експертната комисия „Професионално ориентиране“ да извършат лицензионна експертиза на възможностите на центъра за извършване на информиране и професионално ориентиране. До заявителя се изпраща уведомително писмо във връзка със срока за провеждане на експертизата, експертите, участващи в нея и размера на лицензионната такса.

2. До десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо заявителят превежда по банков път такса, определена с чл. 2, т. 2 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

 

Важно!

В случай, че таксата по т. 2 не бъде преведена в срок до десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо, Председателят на НАПОО спира процедурата по оценка на центъра за едномесечен срок, за което заявителят се уведомява писмено. След изтичане на едномесечния срок, председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия.

3. Лицензионната експертиза се осъществява от експертната група и експертната комисия въз основа на критериите за лицензиране, приети от УС на НАПОО. Членовете на експертната група проучват и оценяват съдържанието на представената документация и при необходимост посещават заявителя, с цел оценка на практическите условия за предоставяне на заявените услуги по професионално ориентиране.

4. За резултатите от лицензионната експертиза председателят на експертната комисия в съответствие с чл. 49, ал. 3, т. 1 на ЗПОО представя доклад до Председателя на НАПОО с мотивирано предложение за издаване или отказ за издаване на лицензия.

5. Въз основа на предложението на експертната комисия, Председателят на НАПОО, съгласно чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО, издава или отказва издаването на лицензия. НАПОО уведомява заявителя за резултата от приключилата лицензионна процедура.

Лицензионният документ се връчва на заявителя след превеждане на такса в размер на 100 (сто) лева, съгласно чл. 2, т. 3 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

В случаите на подадена в НАПОО непълна документация, несъответствие на подадените документи с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 2 и 3 от ЗПОО или непопълнени необходимите данни в информационната система:

НАПОО уведомява с писмо заявителя и на основание чл. 49б, ал. 5 от ЗПОО определя едномесечен срок за отстраняване на констатираните несъответствия и привеждане на документацията в съответствие с изискванията за лицензиране.

 

Важно!

В случай, че заявителят не отстрани несъответствията в определения едномесечен срок, председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия на основание чл. 49б, ал. 7 от ЗПОО.


● Публикувано на 31.03.2015● Последна редакция 17.04.2015●