Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Утвърдена със Заповед № 7/ 06.01.2017 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Михайлова Димитрова

 

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение
(одобрена с протокол № 07 от 27.05.2009 г. на УС на НАПОО, изменена и допълнена с протокол № 01 от 18.01.2012 г. на УС на НАПОО, протокол 02 от 29.05.2013 г. на УС на НАПОО и протокол № 06 от 14.12.2016 г. на УС на НАПОО)

Настоящата процедура систематизира реда за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение (ЦПО) съгласно чл. 49а от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Процедурата е разработена на основание чл. 42, т. 2 и чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО.

 

Кандидатстване за лицензиране на ЦПО

Документацията за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности се изготвя от заявителя в съответствие с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО и се подава чрез информационната система (https://is.navet.government.bg).  След попълване в информационната система пакета документи за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности: заявление (генерира се от ИС), формуляр (генерира се от ИС) и всички приложения към тях се разпечатват и се представят в един екземпляр в деловодството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на хартиен носител.

Към документацията за лицензиране/изменение на издадената лицензия се прилага документ за преведена по банков път такса, определена с чл. 1, т. 1 и т. 4 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

 

Проверка на внесената в НАПОО документация

Експерт от НАПОО прави служебна проверка относно всички обстоятелства по ЕИК за регистрираните в Търговския регистър и по БУЛСТАТ за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър при Министерството на правосъдието.

Експертът проверява внесената документация от гледна точка на пълнота и съответствие с регламентираните изисквания в чл. 49б, ал. 2 и 3 на ЗПОО и Правилника за дейността на НАПОО.

Резултатът може да бъде:
1. положителна оценка – представени са всички необходими документи в съответствие с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО и са въведени всички необходими данни в информационната система на НАПОО.
2. отрицателна оценка – представените документи са непълни и/или не съответстват на изискванията, определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО, не са въведени или частично са въведени всички необходими данни в информационната система на НАПОО.

 

Експертна оценка на възможностите на центъра за осъществяване на професионално обучение по заявените професии и специалности

1. При положителна оценка от проверката на внесената в НАПОО документация, Председателят на НАПОО назначава експертна група и определя експертна комисия, които да извършат експертна оценка на възможностите на центъра за осъществяване на професионално обучение по заявените професии и специалности. До заявителя се изпраща уведомително писмо с обратна разписка във връзка със срока за провеждане на оценката, експертите, участващи в нея и размера на лицензионната такса (при лицензиране на нов център).

2. До десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо заявителят превежда по банков път такса, определена с чл. 1, т. 2 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г. (при лицензиране на нов център).

В случай, че таксата по т. 2 не бъде преведена в срок до десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо, Председателят на НАПОО спира процедурата по оценка на центъра за едномесечен срок, за което заявителят се уведомява писмено с писмо с обратна разписка. Ако сумата не бъде внесена, след изтичане на едномесечния срок Председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия.

3. Експертната оценка се осъществява от експертната група и експертната комисия въз основа на критериите за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности, приети от УС на НАПОО. Експертната оценка включва проучване и оценка на съдържанието на представената документация. Членовете на експертната група проверяват съответствието на представените учебни планове и учебни програми с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професии и при необходимост посещават заявителя, с цел оценка на условията за предоставяне на професионално обучение по теория и практика по заявените професии и специалности.

4. За резултатите от експертната оценка председателят на експертната комисия, в съответствие с чл. 49, ал. 3, т. 1 на ЗПОО, представя доклад до Председателя на НАПОО с мотивирано предложение за издаване/изменение на издадена лицензия или отказ за издаване/изменение на издадената лицензия.

5. Въз основа на предложението на експертната комисия Председателят на НАПОО, съгласно чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО, издава заповед за лицензиране/изменение на издадена лицензия или заповед за отказ за издаването на лицензия. НАПОО уведомява заявителя за резултата от приключилата лицензионна процедура с писмо с обратна разписка.

6. В случай, че експертната група и експертната комисия преценят, че заявителят не е в състояние да провежда обучение по отделни професии и специалности, включени в заявлението за лицензиране, Председателят на НАПОО издава/изменя издадената лицензия само за одобрените професии и специалности.

7. Лицензията се връчва на заявителя.

При лицензиране на нов център лицензията се връчва след превеждане на такса в размер на 100 (сто) лева, съгласно чл. 1, т. 3 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

8. В случаите на подадена в НАПОО непълна документация, с нередовности на подадените документи, с несъответствия с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 2 и 3 от ЗПОО или с непопълнени необходимите данни в информационната система:

НАПОО уведомява с писмо с обратна разписка заявителя и на основание чл. 49б, ал. 5 от ЗПОО определя едномесечен срок за отстраняване на констатираните  несъответствия и привеждане на документацията в съответствие с изискванията за лицензиране.

В случай, че заявителят не отстрани непълнотите и нередовностите в определения едномесечен срок, председателят на НАПОО отказва издаването/изменението на издадена лицензия на основание чл. 49б, ал. 7 от ЗПОО. НАПОО уведомява заявителя за резултата от приключилата лицензионна процедура с писмо с обратна разписка.

 

Важно:

Подробна информация за подготовката на документацията за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности може да получите от „УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.  22, АЛ. 7  ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“.

Указанието може да намерите ТУК.


● Публикувано на 18.01.2012● Последна редакция 19.01.2017●