СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ (СППОО)


Функции:

Систематизиране на статистическа информация във връзка с професионалното образование и обучение на регионално, национално и международно равнище

Осигуряване на съответстващ на потребностите на пазара на труда държавен план-прием в професионалните гимназии, професионалните училища, професионалните колежи и училищата по изкуствата

Заявяване, планиране и провеждане на обучение в центровете за професионално обучение

Структуриране и систематизиране на информация за професии и специалности във връзка с осъществяване на дейностите по професионално ориентиране.

Обхваща актуалните и перспективни професии и специалности на пазара на труда, предложени от страна на работодателите, синдикатите, образователните и обучаващи институции, държавните институции, неправителствените организации, професионалните сдружения и професионалисти в различни области.Всички постъпили в НАПОО предложения за промени се обсъждат и утвърждават от експертните комисии по професионални направления и Управителния съвет и се утвърждават със заповед на Министъра на образованието и наукатаСПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕУтвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед №РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09 – 274 / 18. 02. 2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007 г., Заповед № РД 09-298/19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г., Заповед № РД 09-621/18.05.2010 г., Заповед № РД 09-1728/01.12.2010 г., Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г., Заповед № РД 09-1805/09.12.2011 г., Заповед № РД 09-638/23.05.2012 г., Заповед № РД 09-59/21.01.2013 г., актуализирана със Заповед № РД09-182/25.02.2013 г. и Заповед № РД09-74/20.01.2014 г.