До директорите на ЦПО

Информираме Ви, че в Държавен вестник брой 75 от 10.09.2021 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

Промените в Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование са в следните текстове:

  • чл. 9, ал. 4 и чл. 23, ал. 3 – във връзка със замяната на имената на „Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г. (ДВ, бр. 101 от 2008 г.)“ с „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.)“ и „Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите“ с „Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.)“;
  • част от разпоредбите на чл. 34 относно условията за издаване на национална диплома за завършване на средно образование на ученици, като в изискванията за постигнат отличен (00) успех e добавено „по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, включително от държавните зрелостни изпити, а „значими постижения в областта на спорта, изкуството, науката, техниката и културата“ е заменено със за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта“;
  • чл. 54, ал. 3 след думите „бланка-оригинал“ се добавя „за учебната година, през която се използват за първи път;
  • направени са изменения и допълнения в приложение № 2 към чл. 7, т. 2, приложение № 3 към чл. 7, т. 3 и приложение № 4 към чл. 31 от наредбата.

 

Наредбата е в сила от деня на обнародването й в държавен вестник. На сайта на НАПОО тя е достъпна през меню „Документи” > „Нормативни документи” > „Наредби“.


● Публикувано на 29.09.2021 ● Последна редакция 29.09.2021●