ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО

Центровете за професионално обучение са задължени да организират провеждането на  изпитите по чл. 1, ал. 2, т.  3 (изпит за придобиване на професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация) в съответствие с изискванията на  Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката,  обн. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г.

Изпитите за придобиване на професионална квалификация по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 се провеждат в две части: част по теория на професията и част по практика на професията. Продължителността на изпита се определя от ЦПО и е не по-малко от 2 астрономически часа в частта по теория на професията и не по-малко от 6 астрономически часа в частта по практика на професията. Изпитът в частта по теория на професията и в частта по практика на професията може да бъде проведен в рамките на един ден, като общата продължителност е не повече от 8 астрономически часа. Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до изпит за придобиване на професионална квалификация, подават заявление до директора на ЦПО.

Директорът на ЦПО обявява публично на общодостъпно място в лицензирания център за професионално обучение, както и на интернет страницата на центъра датата, началния час и мястото за провеждане на изпита по чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за частта по теория на професията и за частта по практика на професията, както и срока и мястото за оповестяване на резултатите от двете части на изпита и на окончателната оценка най-късно до 3 работни дни преди датата за провеждане на изпита.

Лицензираните центрове за професионално обучение задължително обявяват датата за провеждане на  изпита и в профила си в информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение не по-късно от 10 работни дни преди провеждането на изпита.


● Публикувано на 18.10.2021 ● Последна редакция 18.10.2021●