ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦПО,

Съгласно решение на УС на НАПОО (Протокол № 2/ 01.07.2020 г.,) относно актуализиране на „Процедурата за последващ контрол на ЦПО“, Ви уведомяваме, че от началото на месец юли, 2020 г. НАПОО ще извършва последващ контрол на центрове за професионално обучение през Информационната система. При необходимост, по електронен път от проверявания център, ще бъдат изисквани допълнително документи и материали във връзка с извършваната проверка, за които в ИС няма налични документи. За проверките на ЦПО ще бъде изготвен Констативен протокол, който съгласно процедурата ще бъде предоставен на съответния център, обект на последващия контрол.
Утвърдената „Процедура за последващ контрол на ЦПО“ е достъпна на интернет-страницата на НАПОО на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/protsedura-za-posledstvasht-kontrol/


● Публикувано на 15.07.2020 ● Последна редакция 15.07.2020●