До ръководителите на ЦПО!

Във връзка с предстоящото отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация, съгласно чл.52 и чл.53 от Наредба № 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г., напомняме следното:
1. Документи с фабрична номерация са:
• 3-54 Свидетелство за професионална квалификация;
• 3-54а Дубликат на свидетелство за професионална квалификация (универсален образец);
• 3-54В Свидетелство за валидиране на професионална квалификация;
• 3-54Г Дубликат на свидетелство за валидиране на професионална квалификация.
2. Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредбата документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с „Отчет на документите с фабрична номерация“ (образецът е даден в Приложение № 6 към Наредбата)
3. Със заповед на директора на центъра се определя комисия за отчитане на документите с фабрична номерация, която съставя:
а. отчет за получените и разходваните документи с фабрична номерация;
б. протокол за унищожените документи с фабрична номерация.
Забележка: Редът за унищожаването на документите с фабрична номерация е подробно описан в чл. 53 от Наредбата.
4. До 30 април 2018 г. трябва да бъде извършено унищожаване на закупените, но неизползвани документи с фабрична номерация.
За целта ЦПО, закупили документи с фабрична номерация, трябва да въведат и регистрират в ИС фабричните номера на закупените документи. Отчет на документите с фабрична номерация и Протокол за унищожаване на документите с фабрична номерация се генерират и разпечатват от информационната система. Протоколът се разпечатва и върху него се залепват изрязаните от бланката серия и фабричен номер и върху всеки залепен номер се поставя печатът на ЦПО. Сканирано копие на отчета, заедно със сканирано копие на протокола за унищожаване на документи с фабрична номерация, се представя от Центъра в НАПОО, като се прикачва в профила на Центъра в Информационната система в рубриката „Документация“, меню „Документи по Наредба № 8, подменю „Унищожаване“.


● Публикувано на 04.04.2018 ● Последна редакция 04.04.2018●