документи на НАПОО

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 г.

Годишен доклад за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение през 2015 г.

Приет с Решение на Управителния съвет на НАПОО – протокол № 01 от 03.02.2016 г.