Нормативни документи

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване

Наредба № 11 от 01 септември 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Издадена от Министерство на образованието и науката
Обн. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20 септември 2016г.
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003г.).
2. Наредба № 3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004г.).
3. Наредба № 2 от 2003г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003г.).

 

Наредба № 3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (отменена)

Обн. ДВ. бр.37 от 22 април 2003г., … изм. ДВ. бр.70 от 9 септември 2011г., отм. ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016г.

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Наредба № 1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп. – ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)