МНОГО ВАЖНО: 31.01.2017 г. – КРАЕН СРОК за подаване на Информация за извършената дейност през 2016 г. и на Годишен доклад за самооценка на качеството от ЦПО и ЦИПО

НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ЦПО и ЦИПО

Уважаеми госпожи и господа, напомням Ви, че във връзка със задължението произтичащо от разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от Закона за професионалното образование и обучение ДО 31 ЯНУАРИ НА 2017 ГОДИНА лицензираните центрове за професионално обучение и центрове за информиране и професионално ориентиране са длъжни чрез информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение ДА ПРЕДСТАВЯТ:

1. Информация за извършената дейност през 2016 година;

2. Годишен доклад за самооценка на качеството.

ИНЖ. ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО


● Публикувано на 23.01.2017 ● Последна редакция 26.01.2017●