Каква е процедурата при промяна на седалището и адреса на едноличния търговец/ юридическото лице?

Необходимо е да следвате процедурата за вписване на промени в обстоятелствата чрез информационната система на НАПОО. Попълването на заявлението се осъществява онлайн в информационната система на НАПОО, след което се разпечатва и се представя на хартиен носител в деловодството на Агенцията като неразделна част от следната документация:

1. Заявление по образец – от Информационната система
2. Документ, удостоверяващ извършената промяна (решение на съответния съд и/ или удостоверение за актуално състояние с история)
3. Оригинал на издадената лицензия с приложенията към нея.

Повече информация по процедурата: https://www.navet.government.bg/bg/protsedura-za-vpisvane-na-promeni-v-obs/


● Публикувано на 07.03.2018 ● Последна редакция 25.07.2018●