Методически материали за ЦПО

До директорите на ЦПО,

В рубриката „За лицензирани центрове“, подрубрика „Методически материали“ са публикувани Указания за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното обучение в центрове за професионално обучение, предназначени да подпомогнат ЦПО при прилагане изискванията на Наредба № 2 на МОН от 08.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.

В същата рубрика са публикувани Указания за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) в ЦПО и Указания за провеждане на процеса валидиране в ЦПО.


● Публикувано на 15.01.2016 ● Последна редакция 15.01.2016●