На внимането на директорите на лицензираните ЦПО и ЦИПО

Относно: „Анализ на информацията от подадените от ЦПО и ЦИПО годишни доклади за самооценка на качеството през 2019 г.“

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ НА ЦПО И ЦИПО,

На заседание на Управителния съвет на НАПОО, проведено на 16.09.2020 г. НАПОО представи „Анализ на състоянието на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение и в центровете за информация и професионално ориентиране, подали годишни доклади за самооценка на качеството за 2019 г.“ във връзка с изпълнението на чл.22, ал. 8 от ЗПОО.

Анализът включва данни, статистическа информация и препоръки към ЦПО и ЦИПО. Анализът и презентацията към него, са публикувани на интернет-страницата на НАПОО на следния линк: https://www.navet.government.bg/bg/media/Analiz-final-2019-31.08-docx-1.pdf.

При изготвяне на годишните доклади за самооценка на качеството за следващ период, Ви уведомяваме, че ЦПО следва да спазват структурата за изготвянето им, която е посочена в раздел „Методически материали“ на сайта на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/metodicheski-materiali-za-tspo/, както и стриктно да се придържат към индикаторите и показателите за самооценка на качеството на извършеното обучение (разработени на основание чл. 42, т. 12, във връзка с чл. 22, ал. 9 от ЗПОО), които са приети от УС и са публикувани през 2018 г. на сайта на НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/media/indikatori-kachestvo-Prilozhenie-1-1.pdf.

Доклади за самооценка на качеството на извършеното обучение, представени от ЦПО за календарната 2020 година, които не са подготвени в посочения формат и не са в съответствие с утвърдените индикатори и показатели, ще се считат за неподадени, тоест за неизпълнение от страна на центровете на разпоредбата на чл. 22, ал. 8 от ЗПОО.

 


● Публикувано на 18.09.2020 ● Последна редакция 18.09.2020●