На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО

В изпълнение на разпоредбата на чл. 36, във връзка с чл. 40, ал. 6 от ЗПОО, Ви напомняме, че съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредба № 2/13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, центровете за професионално обучение уведомяват писмено Националната агенция за професионално образование и обучение най-малко една седмица преди датите за провеждането на държавен изпит за признаване на степен на професионална квалификация – по теория и по практика на професията.


● Публикувано на 03.04.2019 ● Последна редакция 03.04.2019●