На вниманието на директорите на лицензираните ЦПО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с приключили курсове за професионално обучение и издадени свидетелства за професионална квалификация, които след проверка от експертите на НАПОО са върнати към центровете за професионално обучение за корекция, но не са коригирани в срок от 14 дни, Ви информираме:
В съответствие с чл. 22, ал. 10 от Наредба 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадена от министъра на образованието и науката, свидетелствата за професионална квалификация няма да бъдат включени в Регистъра по чл. 42, т. 11 от ЗПОО. На документите служебно ще бъде присъден статус „отказани“ и няма да имате възможността да подавате тези документи за повторна проверка.

Екип на НАПОО


● Публикувано на 03.06.2019 ● Последна редакция 03.06.2019●