На вниманието на директорите на ЦПО

Във връзка с изготвяне на отчет на документите с фабрична номерация съгласно разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 8 за информацията и документите: „Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация“ и на раздел седми от Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадени от Министъра на образованието и науката, Ви уведомяваме:
1. Отчета на документите с фабрична номерация се подготвя от ЦПО и се подава чрез специалния модул в Информационната система (ИС) на НАПОО;
2. Дефектните, сгрешени при попълването или негодните за ползване документи с фабрична номерация, както и остатъкът от неизползваните бланки (без дубликатите) за 2018 г. се унищожават с протокол, който следва да бъде прикачен в ИС на НАПОО;
3. При наличие в центровете за професионално обучение на бланки на документи с фабрична номерация от 2017 г., те следва да бъдат описани в отделен протокол за 2017 г., който да бъде прикачен в ИС на НАПОО заедно с протокола за 2018 г. Необходимо е протокола за 2017 година да бъде изпратен и на e-mail: support_napoo@adminsoft.bg;
4. Приемно – предавателния протокол за документи с фабрична номерация и протокола за унищожените документи с фабрични номера се съхраняват със срок 50 години на място, определено със заповед на директора на центъра.

Екип на НАПОО


● Публикувано на 09.05.2019 ● Последна редакция 09.05.2019●