На вниманието на директорите на ЦПО

Във връзка с приключили курсове за професионално обучение през 2018 година и издадени свидетелства за професионална квалификация, които след проверка от експертите на НАПОО са върнати за корекция, но не са коригирани до 31.05.2019 г., поради различни причини (раздадени документи, удостоверяващи завършено обучение, липса на бланки на документи, грешки, неподлежащи на корекции и др.), Ви информираме:
В съответствие с чл. 22, ал. 10 от Наредба 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, издадена от министъра на образованието и науката, свидетелствата за професионална квалификация няма да бъдат включени в Регистъра по чл. 42, т. 11 от ЗПОО. Същите ще бъдат служебно прехвърлени в архивирани курсове.

Екип на НАПОО


● Публикувано на 09.05.2019 ● Последна редакция 09.05.2019●