На вниманието на директорите на ЦПО, които провеждат процедури по валидиране

Условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене се определят с Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г.
Съгласно чл. 15, ал. 3 от Наредбата, Център за професионално обучение, който провежда процедура по валидиране следва да уведоми писмено Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за датите за провеждане на изпит/държавен изпит – част по теория на професията и част по практика на професията в срока, определен в Наредбата – най–малко една седмица преди датите за провеждането им.
В уведомлението по чл. 15 ал. 3 от Наредба № 2 се посочва точното наименование на ЦПО, номера на издадената му лицензия, точното наименование на професията и специалността, по които се извършва процедурата по валидиране, техните кодове и степен на професионална квалификация.
Уведомлението следва да съдържа още и следната информация: дали процедурата е за признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия, колко лица са включени в процедурата по валидиране (и списък на лицата), датите за провеждане на изпит/държавен изпит – част по теория и част по практика, както и начален час и точен адрес на базата (теория и практика), в която ще бъде проведен съответния изпит.
В профила на центъра в ИС на НАПОО, в срок, определен в чл. 50, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), задължително се въвеждат:
1. Документи и доказателства за всяко лице, включено в процедурата по валидиране.
2. Сканирани изображения на документите за стартиране и провеждане на процедурата по валидиране, които се изискват по Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
3. Информация за датите за провеждане на изпит/държавен изпит – част по теория и част по практика в секция „Изпит и документи“.
Напомняме, че държавен изпит – част по теория на професията следва да бъде провеждан на дати от годишен график за 2021 г., утвърден от НАПОО в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Наредба № 1 т 19 февруари 2020 т. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване иа професионална квалификация, издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр. 18 от 23 февруари 2020 г.


● Публикувано на 02.02.2021 ● Последна редакция 02.02.2021●