НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЦПО НЕПОДАЛИ ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА САМООЦЕНКА по чл.22, ал. 8 от ЗПОО

Уважаеми госпожи и господа,

напомняме Ви, че годишен доклад за самооценка на качеството можете да прикачите в ИС на НАПОО, в профила на ЦПО- то – рубрика „Документи към НАПОО“.

 


● Публикувано на 14.02.2017 ● Последна редакция 14.02.2017●