Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

Издадена от министъра на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г.


● Публикувано на 29.09.2021 ● Последна редакция 29.09.2021●