Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.)
Обн. ДВ. бр.65 от 12 Август 2022г.


● Публикувано на 15.08.2022 ● Последна редакция 15.08.2022●