Приключени национални проекти

Надграждане на информационната система (ИС) на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса

лого ОПАК

 

Приоритетна осІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“
Подприоритет

Пълен текст »


Публикувано на: 04.02.2014

Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение

лого европейски социален фонд

Проект: „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение“
Начало: 2013; Край: 2014;
Финансираща програма: „Развитие на човешките ресурси“
чрез Европейския социален фонд – Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.03.2013

Нова възможност за моето бъдеще

лого европейски социален фонд

Финансираща програма: ОП „Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 4 „Подобряване достъпа до образование и обучение ”, област на интервенция 4.3 „Развитие на системата за учене през целия живот”
Описание: едни от целите на проекта са:
Увеличаванe на възможностите за придобиване на професионална квалификация за повишаване на пригодността за… Пълен текст »


Публикувано на: 25.01.2013

Надграждане на информационната система на НАПОО за по-тясно интегриране на вътрешно – ведомствените процеси на предоставянето на електронни административни услуги с данни от Информационната система

лого ОПАК

Период на изпълнение юни 2009 г. – ноември 2010 г.
Обща цел
Подобряване работата на НАПОО за модерно и качествено обслужване на гражданите и бизнеса при достъпа до електронни административни услуги и регулаторни… Пълен текст »


Публикувано на: 20.06.2009