Отчитане на задължителните документи

От сряда, 16 ноември 2016г., в Информационната система (ИС) на НАПОО ще бъде въведена нова функционалност за отчитане на документите от задължителната документация. По време на актуализацията е възможно да има прекъсвания в нормалното функциониране на системата.

Новата функционалност ще дава възможност ЦПО да:

– следят статуса на заявката за задължителна документация, датата на получаване в НАПОО и датата на потвърждение;

– въвеждат информацията за получените от печатницата документи, техния вид, брой и дата на получаване, а за тези с фабрична номерация  – и номерата на получените бланки;

– преразпределят документи – предаване на документи към друго ЦПО или получаване на документи от друго ЦПО, като съпътстващите тези действия документи се генерират автоматично;

– публикуват и следят обяви за предлагане или търсене на бланки за документи;

– следят наличността на документи по Наредба № 8, както и историята на документите с фабрична номерация.

В раздел „Приключили курсове“ се въвежда изискване при описване на документ с фабрична номерация неговият номер да бъде избран от вече въведените в модула документи.

Новата функционалност ще дава възможност експертите от НАПОО да:

– виждат за всяко ЦПО броя и статуса на документите по вид;

– проследяват движението на документите, заедно с качените файлове към съответния документ;

– търсят документ по фабричен номер или част от него и да проверяват историята му;

– проверяват свободните документи, налични в ЦПО.


● Публикувано на 14.11.2016 ● Последна редакция 20.12.2016●