Проекти финансирани от ОП ДУ

Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности

Наименование на проекта: Повишаване на ефективността в работата на служителите от дирекция „Професионална квалификация и лицензиране“ в НАПОО чрез надграждане на специализираните знания, умения и компетентности
№ на проекта: BG05SFOP001-2.006-0001
Приоритетна ос на ОПДУ: Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“
Срок за изпълнение: 12 месеца… Пълен текст »


Публикувано на: 17.07.2018