Профил на купувача

13.10.2014.-Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана

НАПОО кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: “Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.10.2014

30.09.2014-НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка

НАПОО обявява процедура по реда на глава 8а от ЗОП чрез публичната покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Печатна подготовка и печат на… Пълен текст »


Публикувано на: 30.09.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Разработване и въвеждане на подобрена система за документооборот съвместима с Информационната система на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014

30.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови е-административни услуги, предоставяни чрез Интернет сайта на Национална агенция за професионално образование и обучение” в изпълнение на проект “Надграждане на ИС на НАПОО и осигуряване на оперативна съвместимост с цел ускоряване и оптимизиране на процесите по обслужване на гражданите и… Пълен текст »


Публикувано на: 30.06.2014

24.06.2014.-НАПОО обявява открита процедура по реда на чл.16, ал.1 и ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Разработване и внедряване на нови модули към информационната система на национална агенция за професионално образование и обучение с цел осигуряване на оперативна съвместимост с информационната система на Агенцията по… Пълен текст »


Публикувано на: 24.06.2014

28.05.2014 г.-Обществена поръчка с предмет:”Обучение за служители в центрове за професионално обучение” по седем обособени позиции:

ОП 1 За служителите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали
ОП 2 За служителите е в ЦПО в следните области:… Пълен текст »


Публикувано на: 28.05.2014

27.05.2014 г. – Обществена поръчка с предмет “Обучение за преподаватели в центрове за професионално обучение” по седем обособени позиции:

ОП 1 За преподавателите в ЦПО в следните области: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян, Кърджали;
ОП 2 За преподавателите в ЦПО в следните области: Бургас,… Пълен текст »


Публикувано на: 27.05.2014

25.02.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект BG051PO001-3.1.10-0001

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 907/ 13.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Осигуряване на информация и… Пълен текст »


Публикувано на: 25.02.2014

20.01.2014-Избран изпълнител на услуга с предмет: “Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект BG051PO001 – 3.1.10 – 0001”

Уважаеми участници,
Уведомяваме Ви, че приключи работа комисията, назначена със Заповед № 918/20.12.2013 г. на председателя на НАПОО, за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект… Пълен текст »


Публикувано на: 20.01.2014

20.12.2013. – Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет „Доставка на консумативи във връзка с управлението на проект по договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 20.12.2013

13.12.2013.-Обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана

НАПОО стартира обществена поръчка по реда на глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана, с предмет: “Осигуряване на информация и публичност” по проект договор BG051PO001-3.1.10-0001 “Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 13.12.2013

22.10.2013. – Обществена поръчка по проект BG051PO001-3.1.10-0001

Стартира обществена поръчка с предмет “Разработване на специализирани наръчници, организиране и провеждане на фокус групи и работни срещи за служители и обучаващи в ЦПО”, по проект BG051PO001-3.1.10-0001 „Подобряване качеството на услугите по професионално обучение на… Пълен текст »


Публикувано на: 22.10.2013

16.10.2013. – Обществена поръчка по реда на гл. 8 “а” от ЗОП с предмет: “Осигуряване на информация и публичност”

Стартира обществена поръчка по реда на глава 8 “а” от ЗОП с предмет:”Осигуряване на информация и публичност”, по проект договор ЦА 12-22-82/05.06.2013 г. “Повишаване на квалификацията на служителите на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез… Пълен текст »


Публикувано на: 16.10.2013

21.08.2013. – Стартира обществена поръчка по реда на чл.16, ал.4 от ЗОП с предмет:

Организиране и провеждане на обучения по проект “Повишаване на квалификацията на служителите в Националната агенция за професионално образование и обучение чрез обучение, за по-ефективно и ефикасно изпълнение на… Пълен текст »


Публикувано на: 21.08.2013

19.07.2013. – Избран изпълнител

До заинтересованите страни:
Уведомяваме ви, че за изпълнител, след проведена процедура по реда на глава 8а от ЗОП за обществена поръчка с предмет: “Анализ на актуалното състояние на управленския и педагогически капацитет на екипите в центровете за професионално обучение (ЦПО) и идентифициране на потребностите от развитие на квалификацията на различните категории… Пълен текст »


Публикувано на: 19.07.2013