Процедура за лицензиране на център за информация и професионално ориентиране

Процедура за лицензиране на ЦИПО

Утвърдена със Заповед № РД –08-48/07.07.2020 г. на Председателя на НАПОО инж. Емилияна Димитрова


● Публикувано на 31.03.2015 ● Последна редакция 15.07.2020●