Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Процедура за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на ЦПО

Утвърдена със Заповед № РД -08-48/07.07.2020 г. на Председателя на НАПО


● Публикувано на 18.01.2012 ● Последна редакция 15.07.2020●