Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение

Утвърдена със Заповед № 471/31.05.2013 г.
на председателя на НАПОО
инж. Емилияна Димитрова

 

Процедура за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение
(одобрена с протокол № 07 от 27.05.2009 г. на УС на НАПОО, изменена и допълнена с протокол № 01 от 18.01.2012 г. на УС на НАПОО и протокол 02 от 29.05.2013 г.)

 

Настоящата процедура систематизира реда за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на център за професионално обучение (ЦПО), съгласно чл. 49а от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Процедурата е разработена на основание чл. 42, т. 2 и чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО.

 

Кандидатстване за лицензиране на ЦПО

Документацията за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности се изготвя от заявителя в съответствие с изискванията , определени в чл. 49б, ал. 1, 2 и 3 от ЗПОО и се подава чрез информационната система (https://is.navet.government.bg/test/). След попълване в информационната система документите за лицензиране/изменение на лицензия с допълване на нови професии и специалности се разпечатват и представят в деловодството на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на хартиен носител.

Към документацията за лицензиране/изменение на издадената лицензия се прилага документ за преведена по банков път такса, определена с чл. 1, т. 1 и т. 4 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

 

Проверка на внесената в НАПОО документация

Експерт от НАПОО проверява внесената документация, от гледна точка на пълнота и съответствие с регламентираните изисквания в чл. 49б, ал. 2 и 3 на ЗПОО и Правилника за дейността на НАПОО. Резултатът може да бъде:
1. положителна оценка – представени са всички необходими документи в съответствие с изискванията и са въведени в информационната система на НАПОО.
2. отрицателна оценка – представените документи са непълни и/или не съответстват на изискванията, не са въведени или са частично въведени в информационната система на НАПОО.

 

Лицензионна експертиза на възможностите на центъра за осъществяване на професионално обучение по заявените професии и специалности

1. При положителна оценка от проверката на внесената в НАПОО документация, Председателят на НАПОО назначава експертна група и определя експертната комисия, които да извършат лицензионна експертиза на възможностите на центъра за осъществяване на обучение по заявените професии и специалности. До заявителя се изпраща уведомително писмо във връзка със срока за провеждане на експертизата, експертите, участващи в нея и размера на лицензионната такса (при лицензиране на нов център).

2. До десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо заявителят превежда по банков път такса, определена с чл. 1, т. 2 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г. (при лицензиране на нов център).

 

Важно!

В случай, че таксата по т. 2 не бъде преведена в срок до десет работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо, Председателят на НАПОО спира процедурата по оценка на центъра за едномесечен срок, за което заявителят се уведомява писмено. След изтичане на едномесечния срок, председателят на НАПОО отказва издаването на лицензия.

3. Лицензионната експертиза се осъществява от експертната група и експертната комисия въз основа на критериите за лицензиране/изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности, приети от УС на НАПОО. Включва проучване и оценка на съдържанието на представената документация. Членовете на експертната група проверяват съответствието на представените учебни планове и учебни програми с държавното образователно изискване и при необходимост посещават заявителя, с цел оценка на практическите условия за предоставяне на обучение по заявените професии и специалности.

4. За резултатите от лицензионната експертиза председателят на експертната комисия в съответствие с чл. 49, ал. 3, т. 1 на ЗПОО представя доклад до Председателя на НАПОО с мотивирано предложение за издаване/изменение на издадена лицензия или отказ за издаване/изменение на издадената лицензия.

5. Въз основа на предложението на експертната комисия, Председателят на НАПОО, съгласно чл. 48, ал. 2, т. 6 на ЗПОО, издава/изменя издадена лицензия или отказва издаването на лицензия. НАПОО уведомява заявителя за резултата от приключилата лицензионна процедура.

 

Важно!

В случай, че експертната група и експертната комисия преценят, че заявителят не е в състояние да провежда обучение по отделни професии и специалности, включени в заявлението за лицензиране, Председателят на НАПОО издава/изменя издадената лицензията само за одобрените професии и специалности.

Лицензионният документ се връчва на заявителя.

При лицензиране на нов център лицензионният документ се връчва след превеждане на такса в размер на 100 (сто) лева, съгласно чл. 1, т. 3 от ПМС 241/ 21. 11. 2000 г.

В случаите на подадена в НАПОО непълна документация, несъответствие на подадените документи с изискванията, определени в чл. 49б, ал. 2 и 3 от ЗПОО или непопълнени необходимите данни в информационната система:

НАПОО уведомява с писмо заявителя и на основание чл. 49б, ал. 5 от ЗПОО определя едномесечен срок за отстраняване на констатираните несъответствия и привеждане на документацията в съответствие с изискванията за лицензиране.

 

Важно!

В случай, че заявителят не отстрани несъответствията в определения едномесечен срок, председателят на НАПОО отказва издаването/изменението на издадена лицензия на основание чл. 49б, ал. 7 от ЗПОО.


● Публикувано на 29.03.2015 ● Последна редакция 08.04.2015●