Текущи национални проекти

МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Моделът за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение е разработен в изпълнение на проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 01.04.2021

Експерти, назначени по проекта участват в последващия контрол на НАПОО

В НАПОО са назначени експерти по извънщатно разписание в изпълнение на Дейност 3 „Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2021

Надграждане на Информационната система на НАПОО

Публикувана е процедура за избор на изпълнител по ЗОП (https://app.eop.bg/today/110132) за надграждане на ИС на НАПОО  с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.03.2021

Проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересовани страни

В периода юни-юли 2020 г. в рамките на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, е извършено представително проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересованите страни: обучаващи се… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2021

Курсовете за фризьори и козметици – в топ 5 на обучението на възрастни у нас

Съществува възможност работници с умения в различни професии, но без професионална квалификация за тях, да получат легален документ, без да учат
За поредна година професиите от професионално направление „Фризьорски и козметични услуги“ са в топ 5 на най-предпочитаните за обучение на възрастни лица над 16… Пълен текст »


Публикувано на: 01.12.2020

Пресконференция по проект „Качество и ефективност“

На 19 ноември 2020 г. с участието на Емилияна Димитрова, председател на НАПОО и Зорница Русинова, зам. министър на труда и социалната политика се проведе встъпителна пресконференция по проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 19.11.2020

НАПОО започва изпълнението на проект „Качеството и ефективност“

Проектът на Националната агенция за професионално образование и обучение се изпълнява в партньорство с Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Пълен текст »


Публикувано на: 10.01.2020