Текущи национални проекти

Обявление

Обявление за свободни позиции за длъжност „Експерт, програми и проекти“, с код по НКПД: 2422 6004, 2 бр. в Национална агенция за професионално образование и обучение в изпълнението на проект „Качество и ефективност“ по договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01 от 08.01.2020… Пълен текст »


Публикувано на: 02.09.2021

Отличия за добри практики в професионалното обучение

С цел популяризиране на професионалното обучение в ЦПО се организира кампания за добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение в следните категории:

    Добри практики в лицензираните центрове за професионално обучение (ЦПО)

Пълен текст »


Публикувано на: 10.08.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Представяме на Вашето внимание междинни резултати от проведеното проучване относно реализацията и удовлетвореността на обучаемите лица, както и за възможностите за участие във външно независимо оценяване на придобитите… Пълен текст »


Публикувано на: 22.07.2021

Обява за избор на изпълнител по проект „Качество и ефективност”

Обява за избор на изпълнител на услуга с предмет „Услуга по изработване на аудиоспотове и видеоклипове за информиране и мотивиране на гражданите за възможностите за професионално обучение“ по Пълен текст »


Публикувано на: 08.07.2021

Онлайн анкета за представители на работодателите

НАПОО разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в центровете за професионално обучение, включващ проследяване на реализацията на завършилите обучение и удовлетвореността им – тяхната и тази на… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Уважаеми представители на ЦПО,

Националната агенция за професионално образование и обучение разработва модел за мониторинг на качеството на професионалното обучение в ЦПО, който включва проследяване на реализацията и удовлетвореността на обучаваните лица и на техните… Пълен текст »


Публикувано на: 06.07.2021

Представяне на моделите за мониторинг на компетенциите и мониторинг на качеството на обучение в ЦПО

navet-quality-and-efficiency

На работна среща на 10.06.2021 г. в Министерство на труда и социалната политика експерти от НАПОО, МТСП и АЗ обсъдиха постигнатите до момента резултати по проект „Качество и ефективност“:
Пълен текст »


Публикувано на: 11.06.2021

НАПОО: Българите на възраст между 40 и 50 г. са по-склонни да се обучават за нова професия

лого на проект Качество и ефективност

Проучване на Националната агенция за професионално обучение и образование показва, че всеки трети обучаван очаква курсът за професионална квалификация да му помогне да подобри доходите си или да намери нова работа

Всеки шести българин не се притеснява да се яви на… Пълен текст »


Публикувано на: 08.05.2021

Модел за мониторинг на компетенциите и за външно независимо оценяване на резултатите от обучението

Моделът за мониторинг на усвоените компетенции на завършилите професионално обучение се разглежда като процес на оценка на постигнати резултати и нивото на владеене на конкретна… Пълен текст »


Публикувано на: 07.05.2021

МОДЕЛ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Моделът за мониторинг и контрол на качеството на професионалното обучение, предоставяно от центровете за професионално обучение е разработен в изпълнение на проект „Качество и… Пълен текст »


Публикувано на: 01.04.2021

Експерти, назначени по проекта участват в последващия контрол на НАПОО

В НАПОО са назначени експерти по извънщатно разписание в изпълнение на Дейност 3 „Апробиране на модела за мониторинг и последващ контрол, включително чрез неговото осигуряване с човешки… Пълен текст »


Публикувано на: 17.03.2021

Надграждане на Информационната система на НАПОО

Публикувана е процедура за избор на изпълнител по ЗОП (https://app.eop.bg/today/110132) за надграждане на ИС на НАПОО  с предмет „Разработване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер на… Пълен текст »


Публикувано на: 12.03.2021

Проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересовани страни

В периода юни-юли 2020 г. в рамките на проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, е извършено представително проучване сред представителите на  основните целеви групи и заинтересованите страни: обучаващи се… Пълен текст »


Публикувано на: 02.03.2021