Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че действащият Правилник за устройството и дейността на ЦПО, произтичащ от разпоредбата на чл. 49б, ал. 2, т. 5 от ЗПОО, не е изготвен в съответствие с изискванията на ЗПОО и с другите нормативни актове, свързани с организацията и провеждането на професионалното обучение.
Правилникът е нормативен административен акт съобразно изискванията на чл. 75 от АПК и се подава заедно с пакета документи при лицензирането, като следва да е изготвен в съответствие с действащото законодателство. ЦПО имат задължението да го актуализират при всяка промяна в нормативната уредба в системата на ПОО. Правилникът се приема от колективния орган за управление на организацията и се утвърждава от лицето, което представлява организацията, като изрично се посочва датата, от която той влиза в сила.
Правилникът следва да включва следните основни раздели:
1. Цели, задачи и седалище на управление на ЦПО;
2. Органи за управление на центъра (управител на организацията, управителен съвет, методичен съвет/учебно-методичния съвет, директор на ЦПО, административен и обслужващ персонал) – структура, състав, функции, задачи и механизми на вземане на решения;
3. Механизми на взаимодействие между органите за управление и участниците в учебния процес;
4. Организация на учебния процес – формите на обучение, организационните форми и съответствието им с чл.17, ал.2 и ал. 3 от ЗПОО, учебното време и броят на обучаемите в квалификационен курс;
5. Условия и ред за приемане на кандидатите за професионално обучение съгласно чл. 14, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 15, ал. 2 от ЗПОО; изисквания за подбора и формирането на групите за професионално обучение;
6. Разработване и актуализиране на учебна документация – учебни планове и учебни програми, осигуряване на съответствието им с изискванията на ЗПОО, ДОИ/ДОС за придобиване на квалификация по професия, Рамкови програми за ПОО и др. нормативни документи, свързани с професионалното обучение;
7. Организация на теоретичното и практическото обучение, в т.ч. правила за извършване на промени в материалната база;
8. Оценяване в процеса на професионално обучение; вътрешната система за оценяване на резултатите от обучението и/или разработена от организацията „Вътрешна система за оценяване на обучението“.
9. Завършване и удостоверяване на професионалното обучение за придобиване на квалификация по професии, съгласно чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 34, чл. 35, чл.36, чл. 37 и чл. 38, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗПОО;
10. Организация на дейността на ЦПО – участници в учебния процес (преподаватели, курсисти и др.) – подбор, изисквания, права и задължения;
11. Финансиране (източници на финансиране);
12. Осигуряване на качеството на професионалното обучение в центъра – разработена вътрешна система за осигуряване качеството на обучение, политика, цели, органи за управление на качеството; правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството на професионалното обучение; процедури за разглеждане на жалби и възражения;
13. Политика на прозрачност и информираност; достъп на кандидатите и заявителите на професионално обучение до информацията за предлаганото обучение (учебни планове и учебни програми, видовете и степени на професионална квалификация, организацията на учебния процес, политиката и приоритетите на центъра и др.).
14. Задължителна учебна документация в Центъра в съответствие с Наредба №2/ 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години и срокове за нейното съхранение в съответствие с Наредба 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
15. Поддържане в информационната система на НАПОО в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ЗПОО на актуална информация за центъра за професионално обучение и провежданите от него професионални обучения, необходима за поддържане на регистрите по чл. 42, т. 10 и 11, информацията по чл. 22, ал. 8 и осъществяване на дейностите на агенцията по чл. 49б и 49в от същия закон.


● Публикувано на 12.09.2019 ● Последна редакция 12.09.2019●