Уважаеми представители на Центрове за професионално обучение,

При осъществявания от НАПОО последващ контрол на ЦПО се установява много често, че се организира обучение по учебни планове и програми, които не са в съответствие с действащото законодателство.
Напомняме, че извършването на професионално обучение на лица, навършили 16 години по неактуализирани учебни планове и програми съгласно изискванията на ЗПОО е съществено нарушение. Това е основание за прекратяване правата по лицензията чрез окончателното й отнемане, съгласно чл. 49г , ал. 6:
-т 3. извършва съществени нарушения на изискванията на този закон;
-т 4. извършва професионално обучение или професионално ориентиране при съществено нарушение на условията на получената лицензия;
Нарушението е съществено, тъй като не може да бъде санирано впоследствие и дава отражение и върху издаваните документи за професионално обучение, които няма да покриват законовите изисквания, няма да бъдат одобрени след проверка от длъжностни лица от НАПОО и няма да бъдат публикувани в регистъра на документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от центровете за професионално обучение;
Съгласно чл. 13 д, ал.5 от ЗПОО учебните програми за професионално обучение на лица, навършили 16 години, по учебните предмети или модули от специфичната професионална подготовка се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години и се утвърждават от директора на обучаващата институция.


● Публикувано на 14.08.2019 ● Последна редакция 14.08.2019●