Уважаеми представители на ЦПО,

При проверка на документите, издадени от ЦПО по чл. 38 и чл. 40 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) преди включването им в Регистъра на издадените от ЦПО документи за професионална квалификация, експерти на НАПОО установиха, че редица центрове провеждат валидиране на професионални знания, умения и компетентности в нарушение на Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, в сила от 1 януари 2015 г. В член 15, ал.3 на цитираната наредба се изисква ЦПО писмено да уведомяват Националната агенция за професионално образование и обучение за датите на изпитите най-малко една седмица преди провеждането им.
Процедурите по валидиране, провеждани в ЦПО, са обект на контрол от страна на НАПОО в изпълнение на чл. 42, т. 2а от ЗПОО. Неспазването на чл.15, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности е нарушение, което води до включване на съответното ЦПО в плана за извършване на последващ контрол на ЦПО от страна на НАПОО.
В тази връзка, е необходимо всеки център провеждащ валидиране стриктно да спазва разпоредбите на нормативната уредба.

Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности 


● Публикувано на 12.02.2020 ● Последна редакция 12.02.2020●