Уважаеми ръководители на ЦПО,

Във връзка с неправомерно издадени документи при обучения за придобиване на квалификационна група по безопасност, проведени  съгласно изискванията разписани в „ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ (ПБЗРЕУЕТЦЕМ) Ви информирам, че от страна на ЦПО стриктно трябва да се спазват изискванията за минимална възраст, здравословно състояние, минимално входящо образователно равнище и входящо квалификационно равнище, разписани в чл. 14 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

При обучения за преминаване  в по-горна квалификационна група по безопасност трябва да се има предвид, че трудовия стаж се зачита и брои, когато е придобит в Р България, съгласно писмо (изх. № Е-26-Е-282/18.01.2019 г.) от Министерството на енергетиката.

 

Екип на НАПОО


● Публикувано на 07.04.2020 ● Последна редакция 07.04.2020●