В Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

В брой 101 от 03.12.2021 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация. С новата наредба се регламентират организацията, провеждането и оценяването на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация във всички институции в системата на училищното професионално образование.

Промените, касаещи дейността на лицензираните центрове за професионално обучение са свързани с отпадането на годишен график за провеждане на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, утвърден от НАПОО. В чл.10 на Наредбата, в ал. 4 думите „два пъти в месеца на дати, определени в годишен график, утвърден от НАПОО“ се заменят с „не по-късно от 10 работни дни след приключване на обучението на дати, посочени в профила на ЦПО в информационната система на НАПОО“. В чл. 12, ал.1 се добавят думите „в изпитните сесии/на дати, посочени в профила на ЦПО в информационната система на НАПОО“. В чл. 14 се променя срокът  за съхранение на изпитните материали – от 5 години на 1 година. В чл.16 се създава т. 4 с текст „4. цифровата оценка по чл. 13, ал. 3, която се вписва и в документите за професионално образование и професионално обучение по чл. 38, ал. 1 – 3 от ЗПОО или в документите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по чл. 40, ал. 7 от ЗПОО.“

В новата Наредба са направени изменения и в приложенията, а целият текст на документа е достъпен тук: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=165495