В Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ (ДВ, бр. 14 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ е обнародвана в Държавен вестник, бр. 54, от дата 12.07.2022 г.

Държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ е разработен от НАПОО с участието на доказани експерти от съответната професионална област.

Структурата на публикувания ДОС за придобиване на квалификация по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ включва: изисквания към кандидатите за обучение, описание на професията, единици резултати от ученето (ЕРУ), изисквания към материалната база и изисквания към обучаващите.
Документът съдържа ясно формулирани ЕРУ по обща, отраслова и специфична професионална подготовка, с необходимите резултати от ученето – знания, умения и професионални компетентности.

Центровете за професионално обучение, които притежават лицензия от НАПОО за осъществяване на обучение по професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ следва своевременно да актуализират учебния план и учебната програма в съответствие с публикуваната наредба.


● Публикувано на 29.07.2022 ● Последна редакция 29.07.2022●