Изменения в Наредба 8 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Уважаеми директори/ръководители на ЦПО,

Информираме Ви, че днес в Държавен вестник бе публикувана изменената Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, част от разпоредбите на която се отнасят и за професионалните колежи и центровете за професионално обучение (в наредбата споменати като институции за професионално обучение – ИПО, § 1 от Допълнителните разпоредби). Наредбата вече е в сила, а на сайта на НАПОО наредбата е достъпна през меню „Документ“ > „Нормативни документи“ > „Наредби“.


● Публикувано на 15.09.2017● Последна редакция 15.09.2017●