Същност на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии

Държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) са документи, които на основание чл. 42, т. 3, (б) от ЗПОО се разработват и актуализират от Националната агенция за професионално образование и обучение и се утвърждават с наредби на министъра на образованието и науката, съгласувано със съответните министерства и ведомства. С ДОС за придобиване на квалификация по професии се определят задължителните професионални компетенции, необходими за упражняване на професията и те са задължителни за всички обучаващи институции, които имат право да организират обучение, завършващо с издаване на Свидетелство за професионална квалификация или Удостоверение за професионално обучение.
Въведената промяна със Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (Държавен вестник, брой 61 от 25.07.2014 г.) в модела за разработване на ДОС, цели да се осигури внедряването на европейските инструменти за прозрачност на квалификациите. Приносът на ДОС, описани чрез подхода „единици резултати от учене“ ще бъде съществен за осигуряването на възможности за пренасяне, признаване и натрупване на индивидуални резултати от учене в сферата на професионалното образование и обучение, постигнати във формален, неформален и самостоятелен контекст.

 

Държавните образователни стандарти по професии съдържат:
Изисквания към кандидатите:

• Входящо минимално образователно и квалификационно равнище за ученици и лица, навършили 16 години;
• Валидиране и професионален опит.

Описание на професията:

• Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.);
• Възможности за продължаване на професионалното обучение;
• Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

Единици резултати от ученето – те са част и същностен елемент от Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и политиката на Европейския съюз за максимално сближаване на професионалното образование и обучение с изискванията на пазара на труда и с това, което работодателите очакват да получат от бъдещия си персонал като знания, умения и компетентности.

• Обща професионална подготовка;
• Отраслова професионална подготовка;
• Специфична професионална подготовка,

Изисквания към материалната база:

• За обучение по теория;
• За обучение по практика.

Изисквания към обучаващите.

 

Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии предоставят необходимата информация във връзка с:

• Планиране на индивидуалната кариера
• Планиране на развитието на човешките ресурси в предприятията
• Подбор и наемане на персонал
• Обучение и оценка на компетентността на персонала
• Разработване на учебни планове и програми
• Разработване на предложения за промени в съдържанието на професионалното обучение.