Политика за личните данни на НАПОО

Политика за личните данни на НАПОО е разработена в изпълнение на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Целта на Политиката е информиране на гражданите и юридическите лица за видовете данни за физически лица, съхранявани в НАПОО, основанието за събирането им, целите на обработване, мерките за защита, както и правата на гражданите по този регламент.

Документът може да бъде ползван и от ЦПО/ЦИПО, защото съдържа отговор на често задавани въпроси, свързани с основанието ЦПО да изискват лични данни от кандидатите за обучение, да съхраняват досиетата им и др.